MENU

Algemene voorwaarden

Buitenplaats Zummer en Slapen bij Zummer

Artikel 1 – Over Buitenplaats Zummer en Slapen bij Zummer
Buitenplaats Zummer en Zummer Suites maken onderdeel uit van eenmanszaak Firma Fuif, gevestigd aan de Woerdsestraat 34, te 6628KC Altforst.

Nathalie van Bezeij staat aan het hoofd van Buitenplaats Zummer en Slapen bij Zummer.

De website is: www.zummer.nl

Je kunt mij op de volgende manieren bereiken:
Email: info@zummer.nl

Telefonisch: 06-22112864

Instagram: https://www.instagram.com/buitenplaatszummer

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/buitenplaats-zummer/

KvKnummer: 64401162

BTW nummer: NL001645113B39

 

Artikel 2 – Definities
In deze algemene voorwaarden en ook in de bedrijfsuitingen komt een aantal begrippen vaker voor. Hieronder vind je de uitleg van deze begrippen.

Met de begrippen ik, mij en mijn bedoel ik Buitenplaats Zummer en Zummer Suites, zoals omschreven in artikel 1 van deze voorwaarden en daaronder tevens inbegrepen de door mij aangestelde en/of ingehuurde derde(n). Ik ben de eigenaar en gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Met jij, je en jou(w) bedoel ik:
de wederpartij, de rechtspersoon of de natuurlijk persoon, handelend in beroep of bedrijf, aan wie Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites een aanbod/offerte uitbrengt en /of metwie Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites een overeenkomst wenst te sluiten of heeftgesloten en;

de contact en verantwoordelijke persoon, zodra meerdere mensen (een groep), gebruik zullen maken van Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites als jouw gast dan wel als jouw bezoeker.

Met het begrip partijen, bedoel ik jou en mij samen.

Met een dag, bedoel ik een kalenderdag en geen werkdag, tenzij ik expliciet de term werkdag gebruik. Spreek ik over een dienst, bedoel ik de diensten zoals Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites deze aanbiedt zoals, maar niet beperkt tot, het reserveren en het gebruik maken van de Buitenplaats of delen daarvan, de aangeboden faciliteiten en aanverwante producten.

Met faciliteiten bedoel ik alle diensten die, al dan niet tegen (een extra) vergoeding, ter beschikking gesteld worden voor jou in de meest brede zin van het woord.

Met schriftelijk bedoel ik op papier of per email/contactformulier.

Met aanbod bedoel ik alle aanbiedingen en/of offertes, in de meest brede zin van het woord.

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, zo ook op alle overeenkomsten die ik met jou sluit en de voorbereidingen daarvan als ook op de facturen. Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden, indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Als ik met jou afspraken maak die afwijken van deze algemene voorwaarden, geldt de afwijking alleen voor de overeenkomst waarvoor die afwijking is overeengekomen. Je kunt je niet beroepen op die afwijking bij andere (toekomstige) overeenkomsten met mij.

Ik mag de algemene voorwaarden éénzijdig wijzigen of aanvullen. Wijzigingen en/of aanvullingen klein van aard en/of van ondergeschikt belang mag ik altijd doorvoeren. Wijzigingen en/of aanvullingen, groot van aard en/of aantoonbaar in jouw nadeel, zal ik vooraf met je bespreken.

Jouw (algemene) voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die jij met mij sluit.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als er voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van (de diensten van) derden.

Als één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment gedeeltelijk of geheel nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen gaan in overleg om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen. Het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zullen zo veel als mogelijk gerespecteerd worden.

Indien ik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlang, leidt dit er niet toe dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ik op enigerlei wijze het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 4 – Aanbod
Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites wordt ter beschikking gesteld aan jou als individu en/of aan een groep, voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden, uitsluitend voor een kortdurende periode van tijdelijke aard.

Een offerte wordt opgesteld aan de hand van de gegevens en informatie die je aan mij verstrekt. Het is dan ook van belang dat ik alle relevante informatie inclusief je wensen hiervoor ontvang.

In beginsel is een offerte vrijblijvend en kosteloos. Worden er (extra) voorwaarden aan de offerte verbonden of is de offerte slechts voor een bepaalde periode geldig, zal ik dat uitdrukkelijk in de offerte vermelden.

Een aanbod is dusdanig beschreven zodat jij weet waar jij voor kiest en waar jij voor betaalt.

Heb ik voor jou een samengestelde offerte gemaakt, ben ik niet verplicht tot het verrichten van slechts een gedeelte van de overeenkomst als jij slechts een gedeelte van de offerte accepteert. Met een samengestelde offerte bedoel ik dat ik je in een offerte een combinatie van meerdere diensten/onderdelen heb aangeboden.

Is er sprake van een kennelijke fout of een kennelijke vergissing in mijn aanbod dan ben ik hier niet aan gebonden.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten die je met mij sluit.

 

Artikel 5 – Overeenkomst, duur en bevestiging
Een overeenkomst komt tot stand:

Zodra jij mijn aanbod als ook deze algemene voorwaarden hebt geaccepteerd en deze schriftelijk hebt bevestigd en;

Jij daarbij hebt voldaan aan de eventueel gestelde voorwaarden;

Tenzij ik binnen 5 dagen nadat ik jouw aanvaarding heb ontvangen, het aanbod alsnog herroep.

Met de totstandkoming van een overeenkomst ga jij een betalingsverplichting aan.

Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen duur. Enige vorm van opzegging is daarbij niet vereist.

Na het tot stand komen van de overeenkomst ontvang jij van mij een bevestiging. Vanaf dat moment is je reservering definitief. Deze bevestiging bevat alle relevante gegevens met betrekking tot je reservering. Ik vraag je dan ook eventuele onjuistheden of onvolledigheden binnen 2 dagen na
ontvangst van deze bevestiging aan mij door te geven. Daarna kun jij je niet meer op onjuistheden of onvolledigheden beroepen.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst
De overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd en volgens de eisen van goed vakmanschap.

Ik heb de vrijheid om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (de diensten van) derden.

De overeenkomst voer ik enkel ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de (inhoud van de) overeenkomst geen rechten verlenen, onder welke naam of titel dan ook.

 

Artikel 7 – Tarieven en betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen:

exclusief btw;

exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege. Als deze heffingen ontstaan of verhoogd worden na het tot stand komen van de overeenkomst, worden deze alleen naar redelijkheid aan jou doorberekend.

Ik heb het recht de tarieven tussentijds aan te passen. Zonder totstandkoming van een overeenkomst kun jij geen rechten ontlenen aan aanbiedingen.

De factu(u)r(en) ontvang je uitsluitend digitaal.

Vraag ik jou (een deel van) de factuur vooruit te betalen, dan start ik met de uitvoering van de overeenkomst, op het moment dat ik de (vooruit)betaling op de rekening heb ontvangen.

Kom ik overeen dat jij de factuur of een deel daarvan achteraf mag betalen, dan hanteer ik een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, tenzij ik hierover uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken met jou heb gemaakt.

Het (volledige) bedrag, inclusief btw, dien jij binnen de betalingstermijn over te boeken op de vermelde bankrekening.

Na het verstrijken van de betalingstermijn ben jij onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. In dat geval ben jij mij naast het factuurbedrag ook de wettelijke rente hierover verschuldigd, vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Indien jij in verzuim bent (in de nakoming), dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van jou. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, telkens met een minimum van
€ 150,00. Over de verschuldigde incassokosten ben jij ook (wettelijke) rente verschuldigd.

Ik heb het recht om zekerheid voor de betaling te verlangen.

 

Artikel 8 – Opschorting en beëindiging van de overeenkomst
Ik heb het recht de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te beeindigen als:

jij en/of een of meerdere van je groepsleden of bezoekers niet, niet volledig of niet tijdig je verplichtingen uit de overeenkomst nakomt en/of jij of een of meerdere van jouw groepsleden of bezoekers de huisregels en/of voorschriften niet of niet behoorlijk naleeft of er sprake is van ernstige vorm van hinder of overlast;

ik na het sluiten van de overeenkomst kennis heb genomen van omstandigheden, waardoor ik een goede grond hebben te vrezen dat jij je verplichtingen niet zal nakomen;

door vertraging aan jouw zijde niet langer van mij kan worden verwacht dat ik de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

als er zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is

Kan ik de opschorting of beëindiging jou toerekenen, dan heb ik het recht de eventuele schade die ik daardoor lijd op jou te verhalen, onverminderd het recht op volledige betaling van de overeengekomen totaalprijs.

In geval van liquidatie, een (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging aan jouw zijde of ben je aangewezen op schuldsanering, oftewel kun jij niet meer vrijelijk over je vermogen beschikken, dan staat het mij vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen. Ik ben jou in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. Eventuele vorderingen die ik op jou heb, worden in genoemde situaties onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 9 – Annulering
Annuleren dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een email naar info@zummer.nl. 
De datum van ontvangst van de email wordt als bepalend beschouwd.

Tot een (1) maand voor aanvang van de gereserveerde datum is het mogelijk om kosteloos te
annuleren.

Daarna heb ik het recht om bij jou:
50% annuleringskosten in rekening te brengen van het totale bedrag als jij tot 2 weken voor de gereserveerde datum annuleert en;

75 % van het totale bedrag als jij korter dan 2 weken voor de gereserveerde datum annuleert.

Ik heb het recht om de kosten met betrekking tot de diensten van derden, waaronder maar niet beperkt tot catering, bij annulering volledig in rekening te brengen, tenzij ik met jou en/of de derde(n) hier uitdrukkelijk andere afspraken over heb gemaakt.

Verschijn jij niet of niet tijdig op de afgesproken datum en/of tijdstip, heb jij geen recht op enige vorm van restitutie of vergoeding. Ook dan heb ik het recht om jou het volledige bedrag in rekening te brengen.

 

Artikel 10 – Wijzigen/aanvullen van de overeenkomst
Wil jij de bestaande overeenkomst wijzigen en/of aanvullen, dan laat jij mij dit schriftelijk weten. Ik vraag je jouw verzoek tot wijziging/aanvulling volledig te omschrijven. Iedere wijziging/aanvulling aan een overeenkomst wordt behandeld als een aanvulling op de bestaande overeenkomst.

Ik heb daarbij het recht een wijziging/aanvulling te weigeren. Ik ben jou hiervoor geen reden verschuldigd. Het weigeren levert geen gebrek in de nakoming van de initiële overeenkomst op aan mijn zijde.

Indien ik de wijziging/aanvulling accepteer, informeer ik jou vooraf of en zo ja welke kosten ik hiervoor extra in rekening zal brengen.

Voor wijzigingen/aanvullingen met betrekking tot catering, verwijs ik graag naar artikel 21 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11 Kosteloos verplaatsen reservering/boeking.
Indien door te rechtvaardigen omstandigheden aan jouw zijde de initiële reservering geen doorgang kan vinden, heb jij het recht om op basis van beschikbaarheid en in onderling overleg eenmalig de reservering te verplaatsen. Het is aan mij om te oordelen of er sprake is van te rechtvaardigen omstandigheden. Eventuele kosten (aan derden) die kunnen ontstaan door het verplaatsen, worden wel aan jou doorberekend. Indien de opdracht naar een nieuw jaar wordt verzet, heb ik het recht op de overeengekomen prijs de jaarlijkse verhoging in rekening te brengen.

Hoewel ik al het mogelijke zal doen om rekening te houden met te rechtvaardigen omstandigheden aan jouw zijde, betekent dit niet automatisch dat ik hier geen zakelijke hinder van ondervind. Ik reserveer immers tijdig en speciaal voor jou (delen van) de accommodatie. Die momenten worden exclusief voor jou gereserveerd en ik neem dan ook geen andere reserveringen aan voor dat moment. Bij het verplaatsen van een eerder gereserveerde datum geldt dan ook het volgende:
De nieuwe datum is pas definitief voor jou gereserveerd nadat jij de nieuwe datum schriftelijk 
hebt bevestigd en indien jij dit nog niet zou hebben gedaan, 100% van het totale overeengekomen bedrag is bijgeschreven op mijn bankrekening en eventuele (extra) kosten van derden volledig ook zijn vergoed door overboeking van het totale bedrag op de rekening.
Ontvang ik de betaling niet of niet binnen 7 dagen na jouw verzoek tot verplaatsen, heb ik 
geen verplichting de datum voor jou vast te houden. Ik heb dan het recht een opdracht van een andere opdrachtgever aan te nemen. Als ik dat doe, ben ik jou geen (schade)vergoeding verschuldigd. Indien jij een verzoek tot verplaatsing tot 30 dagen voor aanvang van de opdracht hebt aangevraagd maar jij niet binnen 7 dagen tot betaling overgaat, wordt dit door mij als volledige annulering beschouwd en hanteer ik de normale bepalingen met betrekking tot annuleren conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
Nadat de opdracht in onderling overleg en na het voldoen van de gestelde voorwaarden 
definitief is verplaatst en de opdracht alsnog geannuleerd wordt door jou gelden de normale bepalingen met betrekking tot annuleren conform artikel 9 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 12 – Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendomsrecht is een verzamelnaam voor rechten die rusten op een werk. Ze beschermen degene die het werk heeft gemaakt tegen het gebruik, kopiëren of exploiteren van dat werk door anderen zonder toestemming van de maker. 

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de overeenkomst komen aan ons of onze licentiegevers toe. Dit geldt ook voor niet uitgevoerde concepten en/of voorstellen. Alle rechten met betrekking tot mijn website, bedrijfsuitingen in de meest brede zin en met betrekking tot alles wat door mij of in opdracht van mij is ontwikkeld, vervaardigd wordt of verstrekt, komen mij toe.

Zonder mijn uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming mag jij niets van mijn bedrijf gebruiken, verveelvoudigen, openbaar maken, bewerken of wijzigen.

Voor iedere inbreuk op het auteursrecht, breng ik € 10.000 (zegge: tienduizend euro) in rekening, waarbij ik niet het recht op vergoeding verlies van eventuele overige geleden schade, waaronder directe en indirecte schade alsmede de daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 13 – Verplichtingen
Jij zorgt ervoor dat jij ons tijdig alle gegevens en informatie verstrekt, waarvan jij redelijkerwijs kunt vermoeden dat ik deze nodig heb voor een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst.

Jij respecteert overeengekomen begin en einddata en bijbehorende aanvangs en eindtijden. Jij en ook de personen die onderdeel uitmaken van jouw gezelschap en/of jouw deelnemers/bezoekers veroorzaken op geen enkele wijze hinder of enige vorm van overlast of irritatie ten aanzien van mij, de door mij aangestelde of ingehuurde derde(n) en overige aanwezigen of de omgeving van Buitenplaats Zummer en/of Slapen bij Zummer.

Tijdens je bezoek zijn de huisregels van toepassing en volgen en respecteren jij en je gasten/bezoekers eventuele aanwijzingen, huisregels en/of instructies die direct of indirect gegeven worden door mij en/of een door mij aangewezen persoon/personen.

Voor, tijdens en na het gebruik van Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites in ruime zin, mag jij geen (illegale) activiteiten uitvoeren die Buitenplaats Zummer kunnen schaden.

Het is jouw verplichting om op mijn verzoek uitingen in de meest brede zin van het woord, te (laten) verwijderen om het moment dat deze uitingen als aanstootgevend worden ervaren en/of wanneer de inhoud ervan in relatie tot Buitenplaats Zummer en/of Zummer Suites ongepast en onwenselijk wordt beschouwd waardoor de bedrijfsvoering van Buitenplaats Zummer mogelijk gevaar loopt.

 

Artikel 14 – Garanties
Ik sta ervoor in dat alle overeengekomen diensten en/of faciliteiten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

De overeenkomsten die ik met jou sluit, leiden tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverplichting. Ik kan je dus nooit garanderen dat het gebruik van onze accommodatie zal leiden tot een bepaald resultaat en/of voldoet aan jouw verwachtingen. Verwachtingen zijn immers persoonlijk van aard.

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
Ik ben uitsluitend aansprakelijk, indien en voor zover in dit artikel en/of in deze algemene voorwaarden vermeld.

Ik ben enkel aansprakelijk voor directe schade wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst als je mij onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke stelt, mij daarbij een redelijke termijn gunt om de toerekenbare tekortkoming te herstellen en ik na het verstrijken van die redelijke termijn nog steeds toerekenbaar tekortkom

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst is voltooid.

Ik ben niet aansprakelijk voor:
jouw fouten of tekortkomingen in de informatie, gegevens of het materiaal dat je mij hebt voorgeschreven of verstrekt of hebt nagelaten dit te doen;

misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in jouw handelen en/of nalaten en/of dat van mensen uit de groep/bezoekers;

fouten of tekortkomingen door ingeschakelde derden;

schade, verlies of diefstal van (persoonlijke) roerende zaken die jij en/of je gasten/bezoekers meebrengen naar Buitenplaats Zummer;

schade als gevolg van een allergische reactie bij jou en/of een van de mensen uit de groep/bezoekers.

schade als gevolg van een ongeval op het terrein van Buitenplaats Zummer.

Als er sprake blijkt te zijn van aansprakelijkheid aan mijn zijde, is de aansprakelijkheid voor schade beperkt tot de overeengekomen prijs in het kader van deze overeenkomst of indien van toepassing, beperkt tot het bedrag dat door mijn verzekeraar zal worden uitgekeerd.

Jij vrijwaart mij tegen alle aanspraken van derden (daaronder inbegrepen maar niet gelimiteerd tot leden uit jouw groep of jouw bezoekers), de (redelijke) kosten van juridische bijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst tussen jou en mij, behoudens opzet of grove schuld aan mijn zijde.

Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan mij worden toegerekend, als zij niet te wijten zijn aan mijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor mijn rekening komen (overmacht).

Jij bent verplicht om schade, die jij toebrengt aan (on)roerende zaken van/bij Buitenplaats Zummer en/of Slapen bij Zummer, aan mij te vergoeden.

 

Artikel 16 – Overmacht
Wanneer er sprake is van overmacht aan mijn zijde, heb ik de mogelijkheid de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten. Duurt de overmacht aan mijn zijde langer dan een (1) maand, hebben partijen het recht de overeenkomst te beëindigen. Ik zal jou hier tijdig en schriftelijk over informeren. Bij overmachtssituaties ben ik jou echter geen (aanvullende) (schade)vergoeding verschuldigd. Eventuele restituties zal ik binnen 10 dagen na beëindiging van de overeenkomst door overmacht overboeken op het bij mij bekende rekeningnummer, tenzij ik hierover andere afspraken met jou maak.

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan (niet gelimiteerd!): Staking, diefstal, weersinvloeden, transportmoeilijkheden, natuurrampen, terrorisme, stroomstoringen, oorlogen/oorlogsgevaren, ex/importverboden; brand, oproeren, internetstoring, computerstoring, overheidsmaatregelen, hackerattack, storing in emailverkeer, niettoerekenbare tekortkomingen van leveranciers en/of door ons ingeschakelde derden, geboden en/of verboden al dan niet van lokale aard, uitgevaardigd door de Nederlandse of Europese overheid.

 

Artikel 17 – Geheimhouding
Wanneer partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst kennisnemen van bepaalde informatie van de andere partij waarvan ze (redelijkerwijs kunnen) weten dat het een vertrouwelijk karakter heeft, maken zij deze informatie op geen enkele manier bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer een wettelijk voorschrift of uitspraak van de rechter tot bekendmaking verplicht.

De verplichting tot geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst voor zolang als de partij die de informatie heeft gegeven, aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

De verplichting tot geheimhouding geldt ook voor werknemers en eventueel ingeschakelde derden van elke partij.

 

Artikel 18 – Parkeerbeleid
Jij mag gebruik maken van de eigen parkeerplaats van Buitenplaats Zummer. Is deze parkeerplaats volzet, dan zal er een andere geschikte plek worden aangewezen.

 

Artikel 19 – Privacy beleid
Ik vind jouw privacy heel belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met jouw gegevens. Hoe ik dat doe kun je lezen in het privacy beleid op de website.

Jouw gegevens worden slechts opgeslagen en gebruikt ten behoeve van een correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 20 – Klachten
Mocht je een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst, dan vind ik dat natuurlijk jammer. Ik heb een klachtenprocedure voor zulke gevallen

Het is jouw verantwoordelijkheid om een klacht binnen bekwame tijd, nadat je een gebrek hebt geconstateerd, schriftelijk aan mij te melden. Je klacht dien jij volledig en duidelijk te omschrijven.

Binnen 14 dagen nadat ik je klacht heb ontvangen, ontvang je van mij een schriftelijke reactie.

Jij heeft mij in ieder geval vier weken de tijd geven om een klacht in onderling overleg met jou op te lossen. Na deze termijn van vier weken, ontstaat een geschil.

 

Artikel 21 – Bijzondere bepalingen met betrekking tot catering
Dit artikel is van toepassing zodra de verzorging met betrekking tot catering onderdeel uitmaakt van de overeenkomst.

Catering kan zowel door mij als in mijn opdracht door derden worden verzorgd.

Tarieven met betrekking tot de catering worden berekend aan de hand van het door jou aantal opgegeven personen en wensen.

Tot 4 werkdagen voor de overeengekomen datum heb jij de mogelijkheid om het aantal personen als ook de eventuele wensen (o.a. dieet, allergie etc.) schriftelijk door te geven indien aantallen/wensen afwijken van de inhoud van de overeenkomst. Ontvang ik van jou geen hernieuwde opgave qua aantallen, dan wordt de informatie waarop de offerte/overeenkomst werd gebaseerd als correct beschouwd en ook als zodanig uitgevoerd en in rekening gebracht. Heb ik geen specifieke wensen (o.a. dieet en allergie) ontvangen, dan wordt er aangenomen dat deze er niet zijn.

Is het nieuwe aantal personen verminderd met meer dan 25% ten aanzien van het in de offerte/overeenkomst opgenomen aantal personen, dan heb ik het recht voor dit gedeelte van de overeenkomst een nieuw aanbod (herberekening) te doen.

Voor extra personen die niet tijdig zijn doorgegeven zal de overeengekomen (eenheids)prijs dan wel een prijs naar redelijkheid in rekening worden gebracht.

Het is niet toegestaan om zonder mijn schriftelijke toestemming zelf te voorzien in drink en etenswaren.

Ik hanteer de relevante voorgeschreven richtlijnen. Jij bent echter zelf verantwoordelijk voor de juiste omgang ten aanzien van de drink en etenswaren.

Klachten met betrekking tot de catering dien jij op het moment zelf te melden.

 

Artikel 22 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen jou en mij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil zullen partijen zich tot het uiterste inzetten om onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Buitenplaats Zummer en Zummer Suites gevestigd is, tenzij de wet anders bepaalt.


Versie 1.1. maart 2022

Een plek waar je even helemaal weg bent en je je toch goed thuis voelt. Waar oprechte aandacht en authentieke gastvrijheid centraal staan. Bij ons vind je sfeer met een stijlvolle bohemian twist.